Tystnadsplikt

Tystnadsplikt innebär att präster och diakoner inte får informera om människor de arbetar med mot deras vilja. Diakoner och präster har olika typer av tystnadsplikt, som är olika sträng.


Prästens tystnadsplikt
Prästens absoluta tystnadsplikt gäller två typer av situationer. 
1 -Bikt, dvs ett enskilt samtal i avskildhet mellan en präst och en konfident med syftet att konfidenten skall bekänna sina synder och få avlösning för dem.
2 - Enskild själavård, dvs ett samtal som sker under avskildhet i ett personligt möte mellan en präst och en konfident eller en liten grupp av konfidenter (t ex en familj eller ett par makar) med ett gemensamt problem som de vill bearbeta tillsammans.


Den absoluta tystnadsplikten innebär följande: 

  • En präst får inte för någon någonsin avslöja något som framkommit vid bikt eller enskild själavård eller ens nämna att sådant samtal har ägt rum. Uppgifter som framkommit vid sådant samtal får inte användas i något annat sammanhang.
  • Ingen kan lösa prästen från tystnadsplikten.
  • Prästen kan inte anmäla till någon myndighet eller till någon annan om vad som framkommit vid sådant samtal.
  • Prästen får inte inkallas som vittne vid domstol om sådant som framkommit vid bikt och enskild själavård.
  • Det är förbjudet att röja uppgifter i skriftliga handlingar som framkommit vid bikt eller enskild själavård.Det kan inte göras någon prövning av om sådana uppgifter kanleda till skada eller men för den enskilde.
  • Innehållet i bikt och enskild själavård är undantaget från meddelarfriheten.
  • Uppgifter som framkommit vid bikt eller enskild själavårdfår inte lämnas ut till granskning av tillsynsorgan.
  • Prästens tystnadsplikt är livsvaraktig.

Diakonens tystnadsplikt

Diakonens tystnadsplikt är inte absolut. Diakonens tystnadsplikt är inte så sträng, att den hindrar diakonen från att lämna ut uppgifter om vad som samtalet rört sig om när konfidenten medger detta eller när diakonen har att uttala sig under ed inför domstol (vittnesplikt) eller när det eljest föreligger uppgifts- informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag. I övrigt liknar diakonens tystnadsplikt prästens. Diakoner får även informera ytterligare personer som arbetar med personen (exempelvis kollegor) om sådant som annars faller under tystnadsplikten, om konfidenten medger detta.